Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném Ing. Martinem Pilařem se sídlem Zámrsk 158, Zámrsk, PSČ 565 43,

          IČ 61215791, DIČ CZ 6903213163. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů.
 5. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Cena zboží

 1. Cena je uvedena s DPH, není závazná a dodavatel si vyhrazuje právo její změny. V případě, že cena bude vyšší, než je uvedena na objednávce, je povinen neprodleně informovat kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
 2. Pro významné zákazníky lze poskytnout individuální slevu.

Dodací podmínky

 1. Objednané zboží lze vyzvednout na adrese: Statek Malejov, Janovičky 20, 566 01 Vysoké Mýto do 14 dní v prodejní dny uvedené na webu.
 2. Vyjmenovanou část zboží, tj. konzumní brambory na uskladnění, lze v okruhu 40 km zavézt vlastní přepravou na jakoukoli adresu.

     3.  Pokud objednávka obsahuje několik druhů zboží a jedním z objednaných produktů jsou i konzumní brambory na uskladnění lze zajisti  v rámci přepravy                 konzumních brambor na uskladnění i přepravu zbývajícího objednaného zboží.

     4.  Jiné formy závozu ani zasílání zboží zásilkovou službou nebo poštou není zajišťováno.

     5. Za přepravné je účtována přirážka pouze k ceně konzumních brambor ve výši 0,50 Kč/kg včetně DPH, na ostatní zboží ve společné objednávce s                          konzumními bramborami se přirážka na přepravné nepoužije, zboží je doručeno přepravní firmou či vlastním rozvozem.

     6. Stálí zákazníci (zákazníci, kteří v minulých třech letech odebrali brambory na uskladnění) mají přepravu konzumních brambor na uskladnění zdarma,                  sleva na dopravu 0,50 Kč/kg je realizována až v momentě převzetí a úhrady zboží.

     7. Pokud si zákazník objedná v jedné objednávce více produktů, přepravu platí pouze formou přirážky k ceně konzumních brambor na uskladnění. Pokud              produkty v rámci reklamace vrátí v zákonné 14-ti denní lhůtě,  bude mu vrácena celková cena včetně přirážky za přepravné.

      8. S ohledem na sezónnost je zboží doručeno přepravní firmou zpravidla do 60 dnů po zaslání objednávky, po telefonické domluvě je možné dobu dodání             sjednat kratší.

      9. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři, není-li telefonicky dohodnuto jinak.

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a dodavatel se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.
 3. Dodavatel má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. V případě, že cena bude vyšší, než je uvedena na objednávce, je povinen neprodleně informovat kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou kupní cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od jeho dopravce. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po převzetí zboží. Zjištěnou vadu je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu a s řidičem dopravce o tom pořídit písemný zápis jež bude řidičem i kupujícím podepsán.
 3. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturovaným zbožím a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněnou fakturu, je povinen o tom prodávajícího nejpozději do 3 dnů informovat. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.
 4. Kupující dává souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů a to vyplněním registračního formuláře nebo závazné objednávky.
 5. Kupující je povinen uvádět pravdivé údaje.
 6. Kupující je oprávněn vrátit objednané zboží do 14 dnů bez udání důvodu.
 7. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy (zaslané objednávky).
 8. V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů od fyzického vrácení zboží a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí dodavatel společně s kupní cenou. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který dodavatel nabízí.

Záruční podmínky

 1. Délka záruky je u zemědělských produktů různá.

          a/ u brambor na uskladnění do 15.12. běžného roku bez ohledu na termín dodání,  

          b/ u čeneku 30 dní po dodání,

          c/ u máku 3 měsíce po dodání,

          d/ u jahod 2 dny po dodání

           Tato doba začíná dnem přijetí zboží. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje.

    2. Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu Statek Malejov, Janovičky 20, 566 01 Vysoké Mýto. Zboží bude po posouzení                   reklamačního důvodu vyměněno nebo bude vrácena kupní cena. Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými               parametry.

Reklamace

 1. Reklamace budou vyřízeny v souladu s platným právním řádem ČR.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně případných nákladů na dopravu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.